Projects

HomeProjectsТүүх1949 онд бөмбөгөр ногоон шатахад Монгол Даатгал СССР-ийн даатгалын газартай хамтран хохирлыг барагдуулав