Дотоодын эрүүл мэндийн даатгал

Маягт СЗХ04008

 

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт

1 Мэдэгдэл огноо Он 2021 Сар 06 Өдөр 08
2 Мэдэгдэл гаргагчийн оноосон нэр Монгол Даатгал ХК
3 Даатгалын бүтээгдэхүүний нэр Дотоодын эрүүл мэндийн даатгал
4 Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр Эрүүл мэнд, эмчилгээний зардлын даатгал
5 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг борлуулах тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр Шийдвэрийн нэр Огноо Дугаар
ТУЗ-ийн Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгүүлэх болон Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн журмыг батлах тухай 2021.06.07 21/17
6 Цахимаар борлуулах эсэх                  ☐Тийм              ☒Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг тооцоолсон актуарч Овог Нэр
Батзориг Даваасүрэн
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8 ☐Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах

☒Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх

Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
9 Даатгалын зүйл ·       Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээд/байгууллагын хөдөлмөрийн гэрээтэй 19-64 хүртэлх насны ажилтны эрүүл мэнд

·       Ажилтны хууль ёсны эхнэр нөхөр болон 18 хүртэлх насны хүүхдийн эрүүл мэнд

Даатгалын үндсэн эрсдэл ·        Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ

·        Амбулаторын эмчилгээ

·        Архаг өвчний эмчилгээ

·        Хавдрын эмчилгээ

·        Эрхтэн шилжүүлэн суулгах

·        Бусад нэмэлт үйлчилгээ (Түргэн тусламжийн машины зардал, эмнэлгийн мөнгө)

Даатгалын нэмэлт эрсдэл ·        Урьдчилан сэргийлэх үзлэг

·        Шүдний эмчилгээ

·        Жирэмслэлт болон төрөлттэй холбоотой эмчилгээ

Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ Даатгалын хураамжийн хэмжээ нь даатгуулагчийн нас, даатгуулагчийн сонгосон хамгаалалтын төрлөөс хамааран тогтох ба даатгалын хураамжийн доод хэмжээ нь 105 ам.доллар байна. Хураамж нь андеррайтинг/эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэний дараа баталгаажна.

Даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүн даатгалд хамрагдах тохиолдолд даатгуулагчийн нас, үндсэн даатгуулагчийн сонгосон хамгаалалтаас хамааран тооцогдоно.