Албан журмын даатгал

Албан журмын даатгал

Даатгалын эрсдэл

 • Жолооч нь автотээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь насанд учруулсан хохирол;
 • Жолооч нь автотээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол;
 • Жолооч нь автотээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол;

Даатгалын үнэлгээ

Тээврийн хэрэгслийн ангилал Даатгалын үнэлгээ буюу нэг удаа олгох нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ /төгрөг/ Даатгалын суурь хураамж /төгрөг/
1 “A” ангиллын

тээврийн хэрэгсэл

5 сая хүртэл 12.500

 

2 “B” ангиллын

тээврийн хэрэгсэл

5 сая хүртэл 33.000
3 “C” ангиллын

тээврийн хэрэгсэл

10 сая хүртэл 42.500

 

4 “D” ангиллын

тээврийн хэрэгсэл

10 сая хүртэл 53.000

 

5 “Механизм” ангиллын

тээврийн хэрэгсэл

5 сая хүртэл 12.500

 

Даатгалын хураамж

Даатгалын үнэлгээний хэмжээ, даатгалын суурь хураамж нь жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 9.1; 10.1-д заасны дагуу дараах хэмжээтэй байна:

 

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

 • Даатгалын гэрээ;
 • Даатгуулагчийн өргөдөл;
 • Эрх бүхий этгээдээс учирсан хохирлын талаар бичгээр гаргасан дүгнэлт;
 • Шаардлагатай бусад баримт бичиг;

Нөхөн төлбөр олгох нөхцөл

Хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлын хэмжээг тодорхойлоход Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд, даатгагч нь хохирогчид олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоож, нөхөн төлбөр олгоход тус хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасныг тус тус үндэслэнэ.

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл

 1. Сэтгэл санааны хохирол
 2. Хүрээлэн байгаа орчныг бохирдуулснаас үүссэн хохирол
 3. Даатгуулагчийн автотээврийн хэрэгсэл, ачаанд учирсан хохирол
 4. Жолоочийн даатгалын тухай хууль болон энэ гэрээнд заасан хэмжээнээс илүү гарсан хохирол,