Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн зээлийн эрсдэлийн даатгал

HomeИргэдийн даатгалЗээлийн даатгалОрон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн зээлийн эрсдэлийн даатгал

Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн зээлийн эрсдэлийн даатгал

Даатгалын зүйл

Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн зээл.

Даатгалын эрсдэл

Зах зээлийн эрсдэл.

Даатгалын үнэлгээ

Орон сууцыг худалдан авах үнийн дүнгийн 20%;

Даатгалын хураамж

Даатгалын хураамж үнэлгээний 2.7% байна.

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

 1. Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан бичиг;
 2. Даатгалын гэрээ, баталгаа;
 3. Зээлдэгчийн талаарх тодорхойлолт (зээл тасалдуулсан шалтгааныг дурдана);
 4. Зээлийн гэрээ;
 5. Зээлийн үлдэгдлийг тодорхойлсон хуулга;
 6. Орон сууцыг худалдан борлуулсан талаарх баримт;
 7. Зээлдэгчтэй холбоотой баримт материал;
 8. Шаардах эрх шилжүүлсэн албан бичиг;

Нөхөн төлбөр олгох нөхцөл

 1. Даатгалын хураамжийг бүрэн төлсөн нөхцөлд: Зөрүү дүнгээр (Зөрүү дүн=Зээлийн үлдэгдэл төлбөр-Орон сууцыг борлуулсан үнэ) олгоно;
 2. Даатгалын хураамжийг бүрэн төлөөгүй нөхцөлд: Хувь тэнцүүлсэн зөрүү дүнгээр (Хувь тэнцүүлсэн зөрүү дүн=Төлөгдсөн хураамж/Нийт хураамж*Зөрүү дүн) олгоно;
 3. Даатгагчаас олгох нөхөн төлбөр нь даатгалын үнэлгээнээс хэтэрч үл болно.

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл

 1. Даатгуулагч зээлийн болон даатгалын гэрээний үүргээ санаатайгаар зөрчсөн бол;
 2. Даатгуулагч буруутай этгээдээр хохирлыг нөхөн төлүүлсэн бол;
 3. Аливаа төрлийн хүү, алданги;
 4. Даатгуулагч зээлдүүлэгчид худал мэдээлсэн, хууран мэхлэх үйлдэл гарган зээл авсан, даатгагдсан бол;
 5. Даатгалын гэрээ байгуулахаас өмнө үүссэн аливаа дансны авлага;
 6. Даатгуулагч Монгол Улсын Засгийн Газрын шийдвэр тогтоолын улмаас үүдэн зээлийн гэрээний үүргээ биелүүлж чадахгүй бол;
 7. Даатгуулагч амиа хорлосон;
 8. Даатгуулагч согтууруулах ундаа, мансууруулах зүйл, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл зэрэг зүйл хэрэглэснээс үүдсэн аливаа хохирол;
 9. Даатгуулагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд тусгасан баримт материалуулыг даатгалын тохиолдол бий болсоноос хойш хуанлийн 30 хоногийн дотор хүлээлгэн өгөөгүй бол