СӨХ-ны хариуцлагын даатгал

СӨХ-ны хариуцлагын даатгал

Даатгалын зүйл

Орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг хариуцагч (СӨХ)-ийн орон сууц өмчлөгч эзэмшигчийн эд хөрөнгө болон амь нас, эрүүл мэндийн өмнө хүлээх хариуцлага.

Даатгалын эрсдэл

 1. Сантехникийн;
 2. Галын;
 3. Цахилгаан эрчим хүчний;

Даатгалын үнэлгээ

Хариуцлагын хэмжээг нь СӨХ-ны хариуцаж буй байшингийн нэг кв метрийг 1000 төгрөгөөр тооцож, нийт талбайн хувьд үржүүлж гаргана.

 

Даатгалын хураамж

СӨХ-ийн хариуцлагын даатгалын хураамжийн доод хэмжээ нь хариуцлагын дээд хэмжээнээс 1 хувиар тооцож төлнө.

Шүүхийн зардлын хураамж 1 хувь байна.

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

 1. Даатгуулагчийн өргөдөл;
 2. Даатгалын гэрээ, баталгааны эх хувь;
 3. Даатгалын тохиолдол бий болсныг нотлох фото зураг, боломжтой бол хэргийн газар дээрээс баталгаажуулсан бусад нотлох баримтууд, эд мөрийн баримтууд;
 4. Хохирлын шалтгаан, хэмжээ, зүйлийг эрх бүхий байгууллагаас тодорхойлсон акт, материал, баримт;
 5. Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт;
 6. Шүүхийн шийдвэр

Нөхөн төлбөр олгох нөхцөл

 1. Даатгалын тохиолдол үүссэн үед хохирлын хэмжээг тодорхойлохдоо даатгуулагч өөрийн зардлаар Монгол Улсад үнэлгээ хийх эрх бүхий үнэлгээчин, аудитаар хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэнэ. Уг үнэлгээг талуудын аль нэг нь эс зөвшөөрсөн тохиолдолд талууд хамтран Монгол Улсад үнэлгээ хийх эрх бүхий үнэлгээчин, аудитыг сонгон, хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх бөгөөд гарах зардлыг талууд хамтран хариуцна.
 2. Даатгагчаас даатгуулагчид олгох нөхөн төлбөр болон даатгалын тохиолдол бий болсны улмаас учирч болох хохирлын хэмжээг багасгахын төлөө даатгуулагчийн авсан арга хэмжээний өртгийн нийлбэр нь даатгалын үнэлгээнээс хэтэрч үл болно.
 3. Даатгалын тохиолдол болсон үед Даатгагчийн нөхөн төлбөр хариуцсан албан тушаалтан нөхөн төлбөрийн баримтуудыг бүрэн гэж хүлээн авч, зохих баримт үйлдсэн өдрөөс хойш хуанлийн 14 өдрийн дотор гэрээгээр тохиролцсон хэмжээнд олгоно. Хэрэв даатгагч нь даатгалын нөхөн төлбөр хүссэн баримт бичгийг хянах явцад нэмэгдэл мэдээлэл цуглуулах, төрийн эрх бүхий байгууллагаар шалгуулах шаардлага гарсан тохиолдолд энэхүү хугацааг сунгаж болно.
 4. Хэрэв, даатгалын нөхөн төлбөртэй холбоотойгоор тухайн хэрэг төрийн захиргааны байгууллагад хянагдаж байгаа, шүүхийн журмаар хянан хэлэлцэгдэж байгаа нөхцөлд энэхүү нөхцөлийн 3 дугаар зүйлд заасан зохицуулалт үйлчлэхгүй.
 5. Даатгуулагчийн хүлээх хариуцлага нь бүхлээрээ буюу хэсэгчлэн өөр даатгалын гэрээгээр даатгагдсан бол нөхөн төлбөр нь даатгагчийн хүлээх хариуцлагын хүчин төгөлдөр буй бүх даатгалын гэрээнүүдийн хариуцлагын дээд хязгаарын нийлбэр дүнд түүний эзлэх хувиар даатгуулсан хариуцлагын хязгаараас тооцож олгоно.
 6. Даатгагч нь учирсан хохирлыг даатгуулагчийн нэрийн өмнөөс нөхөн олгохдоо Монгол Улсын шүүхийн шийдвэр, хохирлын хэмжээг тогтоосон эрх бүхий комиссын акт зэргийг үндэс болгоно. Хэрэв даатгуулагч нөхөн эсхүл даатгагч шүүхийн шийдвэртэй санал нийлэхгүй гэж үзэн дараагийн шатны шүүхэд давж заалдахаар хүсэлтэй байгаа болон давж заалдаж буй бол дараагийн шатны шүүхийн шийдвэр гартал нөхөн төлбөрийг олгохгүй.
 7. Даатгалын нэг удаагийн тохиолдолд нөхөн төлөх хариуцлагын дээд хэмжээ нь нийт хариуцлагын 50 хувиас хэтрэхгүй бөгөөд бодит хохирол нь үүнээс давсан тохиолдолд 60 хувь нь амь нас, эрүүл мэндийн, 40 хувь нь эд хөрөнгийн хохиролд ногдоно.
 8. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, баримтыг үндэслэн хөрөнгийн нөхөн төлбөрийг даатгалын үнэлгээнд багтаан олгоно.
 9. Даатгуулагчийн нэхэмжлэлийн талаар гаргасан шүүхийн шийдвэр болон баримтаар нотлогдсон эмчилгээ үйлчилгээний зардлын дүнгээр амь нас, эрүүл мэндийн нөхөн төлбөрийг олгоно.
 10. Шүүхийн зардлыг жишиг тарифыг үндэслэн даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.
 11. Даатгалын тохиолдлын улмаас гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн нэхэмжлэлийн нийт дүн нь хариуцлагын хэмжээнээс хэтэрсэн үед шүүхийн зардлыг хувь тэнцүүлэн бодож олгоно.
 12. Тэмдэгтийн хураамжийг хуульд заасан хэмжээгээр нөхөн төлнө.

                                                                    

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл

 

 1. Даатгуулагч даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, бүрдүүлэхээр завдсан;
 2. Даатгал хийлгэх үедээ даатгалын зүйлтэй холбоотой мэдээлэл худал буюу зөрүүтэй болон даатгалын асуулгыг үнэн зөв өгөөгүй бол;
 3. Даатгалын тохиолдол болсныг нотлох боломжгүй бол;
 4. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гэмт хэргийн шинж чанар, зорилготойгоор үйлдсэн үйлдлийн улмаас учруулсан аливаа хохирол;
 5. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол даатгалын зүйлд гарсан хохирлоос үүдэн гарсан эдийн засгийн алдагдал;
 6. Даатгалын тохиолдлын улмаас газар, шороо, хөрс, агаар, газрын хэвлийн болон байгаль орчинд учирсан хохирол;
 7. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээ болон даатгалын нөхцөлүүдэд тусгагдсан баримт материалыг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрөөс хойш хуанлийн 90 хоног дотор хүлээлгэн өгөөгүй бол;
 8. Даатгуулагч даатгагчид мэдэгдэлгүй хохирлыг дур мэдэн барагдуулж хохирлын бодит үнэлгээг тогтоох, батлах боломжгүй болгосон тохиолдолд;
 9. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гадна учирсан аливаа хохирол;
 10. Даатгуулагч, түүний ажилтны сэтгэцийн эмгэг болон эрх зүйн чадамжгүй үед хийсэн аливаа үйлдлээс үүдсэн гарсан аливаа хохирол;
 11. Даатгуулагчийн согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн үед хийсэн үйлдлийн улмаас үүдсэн хохирол;
 12. Байлдааны зэвсэг хэрэглэх, атомын болон цөмийн дэлбэрэлт, цацраг идэвхит цэнэгийн нөлөөгөөр үүссэн хохирол;
 13. Дайн, дайны шинжтэй тэмцэл, хувьсгал, маргаан, булаан эзлэх, барьцаалах, баривчлан саатуулах, мина хаях, бөмбөг дэлбэлэх зэрэг үйл ажиллагаанаас үүдсэн хохирол;
 14. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол нийгмийн эмх замбараагүй байдал, иргэний бослого, үймээн, гэмт халдлага, террорист болон улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагааны улмаас үүдсэн хохирол;
 15. Сантехникийн засвар үйлчилгээ хийж байгаагаас шалтгаалан ус алдсанаас гарсан хохирол;
 16. Барилга түүнд суурилуулсан тоног төхөөрөмжийн ээлжит засвар үйлчилгээг хугацаанд нь хийгээгүйгээс гарсан хохирол;
 17. Орон сууцны цахилгаан, сантехникийн хийц монтажийг даатгуулагч далдалж засвар үйлчилгээ хийх боломжийг алдагдуулснаас гарсан хохирол;
 18. Орон сууцыг зориулалтын бусаар ашигласнаас болон зориулалтын бус тоног төхөөрөмж тавьснаас үүдэн гарсан хохирол;
 19. Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйл ажиллагаанаас үүдсэн хохирол;
 20. Засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийгээгүйн улмаас үүдсэн хохирол;
 21. Орон сууцыг Улсын комисс зохих журмын дагуу хүлээн аваагүйн улмаас үүдэн гарах хохирол;
 22. Улс, хот, аймаг, нийслэлийн захиргааны шийдвэрийн дагуу зохион байгуулалттайгаар нүүлгэн шилжүүлснээс үүдсэн хохирол;
 23. Даатгуулагч нэг удаагийн төлөлтөөр даатгалын хураамжийг төлөх нөхцөлтэйгөөр гэрээг байгуулсан боловч хураамжаа төлөөгүй байх үед эсхүл даатгалын хураамжийг хэсэгчилж төлөх нөхцөлтэйгөөр гэрээг байгуулсан боловч гэрээнд заагдсан хуваарийн дагуу эхний төлбөрөө төлөөгүй байх үед үүссэн хохирол;