ОУ-ын эрүүл мэндийн даатгал

Маягт СЗХ04008

 

 

 

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт

1 Мэдэгдэл огноо Он 2021 Сар 06 Өдөр 08
2 Мэдэгдэл гаргагчийн оноосон нэр Монгол Даатгал ХК
3 Даатгалын бүтээгдэхүүний нэр Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал
4 Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр Эрүүл мэнд, эмчилгээний зардлын даатгал
5 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг борлуулах тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр Шийдвэрийн нэр Огноо Дугаар
ТУЗ-ийн Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгүүлэх болон Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн журмыг батлах тухай 2021.06.07 21/17
6 Цахимаар борлуулах эсэх                  ☐Тийм              ☒Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг тооцоолсон актуарч Овог Нэр
Батзориг Даваасүрэн
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8 ☐Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах

☒Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх

Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
9 Даатгалын зүйл ·       Даатгалд хамрагдсан даатгуулагч хувь хүний эрүүл мэнд
Даатгалын үндсэн эрсдэл ·        Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ (Ковид 19 орсон)

·        Эрхтэн шилжүүлэн суулгах

·        Хорт хавдрын эмчилгээ

·        Амбулаторын эмчилгээ (Ковид 19 орсон)

·        Архаг өвчний хамгаалалт

·        Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, дархлаажуулалт

·        Үргүйдлийн шалтгаан тогтоох үйлчилгээ

·        Эмнэлгийн мөнгө

·        Түргэн тусламжийн машины зардал

·        Хамгаалалт үйлчлэх бүс нутгаас гадна хийгдэх яаралтай эмчилгээ

Даатгалын нэмэлт эрсдэл ·        Жирэмслэлт болон төрөлт

·        Шүдний эмчилгээ

·        Нүүлгэн шилжүүлэх болон буцаан тээвэрлэх үйлчилгээ

Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ Даатгалын хураамжийн хэмжээ нь даатгуулагчийн нас, даатгуулагчийн сонгосон хамгаалалтын төрөл, хамгаалалт үйлчлэх бүс нутаг зэргээс хамааран тогтох ба даатгалын хураамжийн доод хэмжээ нь 385 ам.доллар байна. Хураамж нь андеррайтинг/эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэний дараа баталгаажна.

 

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн мэдэгдлийг үнэн зөв бөглөж, хүргүүлэв. Дээр мэдэгдсэн зүйл нь ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.