Даатгалын тооцоолуур

HomeДаатгалын тооцоолуур

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

Таны автотээврийн хэрэгслийг гэнэтийн аливаа эрсдэлээс хамгаалах зорилго бүхий 5 багц хамгаалалтыг танд санал болгож байна. Даатгалын хураамжийг тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээнээс хувьчлан тооцно. Мөн харилцагч та өөрийн хариуцах хэсэгтэй эсэхээ сонгох боломжтой.

 

Үр дүн:

Өөрийн хүлээх хариуцлага 0% 10%
Хураамж - -
- Хамгаалах эрсдэл
 • Байгалийн хүчний үйлчлэл
 • Хөдөлгөөний үеийн осол
- Нэмэлт үйлчилгээ
 • 24 цагийн ослын дуудлага
 • Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө
- Хамгаалах эрсдэл
 • Байгалийн хүчний үйлчлэл
 • Хөдөлгөөний үеийн осол
 • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Гал, дэлбэрэлт
 • Хулгай, дээрэм
 • Жолоочийн гэнэтийн осол
- Нэмэлт үйлчилгээ
 • 24 цагийн ослын дуудлага
 • Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө
- Хамгаалах эрсдэл
 • Байгалийн хүчний үйлчлэл
 • Хөдөлгөөний үеийн осол
 • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
 • Сантехникийн эрсдэл
- Нэмэлт үйлчилгээ
 • 24 цагийн ослын дуудлага
 • Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө
 • Хохирлын үнэлгээний зардал
- Хамгаалах эрсдэл
 • Байгалийн хүчний үйлчлэл
 • Хөдөлгөөний үеийн осол
 • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Гал, дэлбэрэлт
 • Хулгай, дээрэм
 • Жолоочийн гэнэтийн осол
- Нэмэлт үйлчилгээ
 • 24 цагийн ослын дуудлага
 • Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө
 • Хохирлын үнэлгээний зардал
 • Ослын газраас тээвэрлэх зардал
*Олгогдох нөхөн төлбөрийн дүнгээс даатгуулагчийн өөрөө хариуцах мөнгөн дүн
Гадаад зорчигчдын даатгал

Зорчих гэж буй орон, зорчих хоног, даатгалын үнэлгээнээс хамаарч дараах байдлаар хураамж тооцоологдно.

Зорчих улс

Таны нас

Аялах хугацаа(хоног)


 • ДААТГУУЛАГЧ 71-79 НАСТАЙ БОЛ ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ 2 ДАХИН НЭМЭГДҮҮЛНЭ.
 • ДААТГУУЛАГЧ 80-84 НАСТАЙ БОЛ ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ 2.5 ДАХИН НЭМЭГДҮҮЛНЭ.
 • travelmthree

ҮР ДҮН:


Даатгалын үнэлгээ* $30,000 $50,000 $100,000
Хураамж $0 $0 $0
*нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ