Түгээмэл асуулт, хариулт

HomeТүгээмэл асуулт, хариулт

НӨХӨН ТӨЛБӨРТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУЛТУУД

1. Зам тээврийн ослын үед ямар арга хэмжээг авах шаардлагатай вэ?
 • 1-р алхам: Замын цагдаагийн 102, 124 утсанд ослын дуудлага өгч, хэмжилт хийлгэн буруутай этгээдийг тогтоолгох
 • 2-р алхам: Монгол даатгал ХК-ийн 1800-1990 дугаарын утсанд дуудлага өгч үзлэг хийлгэх
 • 3-р алхам: Хохирлын үнэлгээг эрх бүхий байгууллагаар гаргуулах
 • 4-р алхам: Осолд холбогдогч талууд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн даатгалын компанид хүлээлгэн өгнө. Үүнд:
  • Замын цагдаагийн ослын акт, тодорхойлолт
  • Холбогдогч талуудын тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
  • Хохирлын үнэлгээний тайлан
  • Даатгалын гэрээ
  • Хэрэв хуулийн этгээд бол байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан тоот
  • Шаардлагатай бол онцгой байдлын газар, шүүх эмнэлэг зэрэг эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт, акт
2. Хэд хоногийн хугацаанд шийдвэрлэгдэх вэ?

Нөхөн төлбөрийн материалыг бүрэн гэж хүлээн авсанаас хойш хохирлын хэмжээнээс хамааран ажлын 3-22 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.

3. Зам тээврийн осол гаргаад цагдаад хураалгасан бичиг баримтаа хэрхэн авах вэ?
 • Монгол даатгал ХК-д нөхөн төлбөрийн холбогдох материалыг бүрэн хүлээлгэж өгсөн тохиолдолд ажилтан нь НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВСАН ХУУДАС-ийг харилцагчид өгнө. Энэ нь хохирлыг шууд барагдуулсан баримт бичиг биш бөгөөд бүрдүүлсэн материалыг хууль болон гэрээнд заасан хугацаанд нягтлан шалгаснаар нөхөн төлбөрийг олгох боломжтой.
 • Осолд холбогдогч талууд бичиг баримтын тал дээр ойлголцолд хүрч чадаагүй тохиолдолд нөхөн төлбөрийг олгосны дараагаар санхүүгийн баримтыг авах боломжтой.

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛЫН АСУУЛТ

1. Зам тээврийн ослын үед ямар арга хэмжээг авах шаардлагатай вэ?
 • 1-р алхам: Замын цагдаагийн 102, 124 утсанд ослын дуудлага өгч, хэмжилт хийлгэн буруутай этгээдийг тогтоолгох
 • 2-р алхам: Монгол даатгал ХК-ийн 1800-1990 дугаарын утсанд дуудлага өгч үзлэг хийлгэх
 • 3-р алхам: Хохирлын үнэлгээг эрх бүхий байгууллагаар гаргуулах
 • 4-р алхам: Осолд холбогдогч талууд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн даатгалын компанид хүлээлгэн өгнө. Үүнд:
  • Замын цагдаагийн ослын акт, тодорхойлолт
  • Холбогдогч талуудын тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
  • Хохирлын үнэлгээний тайлан
  • Даатгалын гэрээ
  • Хэрэв хуулийн этгээд бол байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан тоот
  • Шаардлагатай бол онцгой байдлын газар, шүүх эмнэлэг зэрэг эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт, акт
2. Хэд хоногийн хугацаанд шийдвэрлэгдэх вэ?

Нөхөн төлбөрийн материалыг бүрэн гэж хүлээн авсанаас хойш хохирлын хэмжээнээс хамааран ажлын 3-22 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.

3. Зам тээврийн осол гаргаад цагдаад хураалгасан бичиг баримтаа хэрхэн авах вэ?
 • Монгол даатгал ХК-д нөхөн төлбөрийн холбогдох материалыг бүрэн хүлээлгэж өгсөн тохиолдолд ажилтан нь НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВСАН ХУУДАС-ийг харилцагчид өгнө. Энэ нь хохирлыг шууд барагдуулсан баримт бичиг биш бөгөөд бүрдүүлсэн материалыг хууль болон гэрээнд заасан хугацаанд нягтлан шалгаснаар нөхөн төлбөрийг олгох боломжтой.
 • Осолд холбогдогч талууд бичиг баримтын тал дээр ойлголцолд хүрч чадаагүй тохиолдолд нөхөн төлбөрийг олгосны дараагаар санхүүгийн баримтыг авах боломжтой.

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

1. Зам тээврийн ослын үед ямар арга хэмжээг авах шаардлагатай вэ?
 • 1-р алхам: Замын цагдаагийн 102, 124 утсанд ослын дуудлага өгч, хэмжилт хийлгэн буруутай этгээдийг тогтоолгох
 • 2-р алхам: Монгол даатгал ХК-ийн 1800-1990 дугаарын утсанд дуудлага өгч үзлэг хийлгэх
 • 3-р алхам: Хохирлын үнэлгээг эрх бүхий байгууллагаар гаргуулах
 • 4-р алхам: Осолд холбогдогч талууд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн даатгалын компанид хүлээлгэн өгнө. Үүнд:
  • Замын цагдаагийн ослын акт, тодорхойлолт
  • Холбогдогч талуудын тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
  • Хохирлын үнэлгээний тайлан
  • Даатгалын гэрээ
  • Хэрэв хуулийн этгээд бол байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан тоот
  • Шаардлагатай бол онцгой байдлын газар, шүүх эмнэлэг зэрэг эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт, акт
2. Хэд хоногийн хугацаанд шийдвэрлэгдэх вэ?

Нөхөн төлбөрийн материалыг бүрэн гэж хүлээн авсанаас хойш хохирлын хэмжээнээс хамааран ажлын 3-22 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.

3. Зам тээврийн осол гаргаад цагдаад хураалгасан бичиг баримтаа хэрхэн авах вэ?
 • Монгол даатгал ХК-д нөхөн төлбөрийн холбогдох материалыг бүрэн хүлээлгэж өгсөн тохиолдолд ажилтан нь НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВСАН ХУУДАС-ийг харилцагчид өгнө. Энэ нь хохирлыг шууд барагдуулсан баримт бичиг биш бөгөөд бүрдүүлсэн материалыг хууль болон гэрээнд заасан хугацаанд нягтлан шалгаснаар нөхөн төлбөрийг олгох боломжтой.
 • Осолд холбогдогч талууд бичиг баримтын тал дээр ойлголцолд хүрч чадаагүй тохиолдолд нөхөн төлбөрийг олгосны дараагаар санхүүгийн баримтыг авах боломжтой.

ГАДААД ЗОРЧИГЧДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛЫН АСУУЛТ

1. Зам тээврийн ослын үед ямар арга хэмжээг авах шаардлагатай вэ?
 • 1-р алхам: Замын цагдаагийн 102, 124 утсанд ослын дуудлага өгч, хэмжилт хийлгэн буруутай этгээдийг тогтоолгох
 • 2-р алхам: Монгол даатгал ХК-ийн 1800-1990 дугаарын утсанд дуудлага өгч үзлэг хийлгэх
 • 3-р алхам: Хохирлын үнэлгээг эрх бүхий байгууллагаар гаргуулах
 • 4-р алхам: Осолд холбогдогч талууд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн даатгалын компанид хүлээлгэн өгнө. Үүнд:
  • Замын цагдаагийн ослын акт, тодорхойлолт
  • Холбогдогч талуудын тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
  • Хохирлын үнэлгээний тайлан
  • Даатгалын гэрээ
  • Хэрэв хуулийн этгээд бол байгууллагын нөхөн төлбөр хүссэн албан тоот
  • Шаардлагатай бол онцгой байдлын газар, шүүх эмнэлэг зэрэг эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт, акт
2. Хэд хоногийн хугацаанд шийдвэрлэгдэх вэ?

Нөхөн төлбөрийн материалыг бүрэн гэж хүлээн авсанаас хойш хохирлын хэмжээнээс хамааран ажлын 3-22 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.

3. Зам тээврийн осол гаргаад цагдаад хураалгасан бичиг баримтаа хэрхэн авах вэ?
 • Монгол даатгал ХХК-д нөхөн төлбөрийн холбогдох материалыг бүрэн хүлээлгэж өгсөн тохиолдолд ажилтан нь НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВСАН ХУУДАС-ийг харилцагчид өгнө. Энэ нь хохирлыг шууд барагдуулсан баримт бичиг биш бөгөөд бүрдүүлсэн материалыг хууль болон гэрээнд заасан хугацаанд нягтлан шалгаснаар нөхөн төлбөрийг олгох боломжтой.
 • Осолд холбогдогч талууд бичиг баримтын тал дээр ойлголцолд хүрч чадаагүй тохиолдолд нөхөн төлбөрийг олгосны дараагаар санхүүгийн баримтыг авах боломжтой.