Бүрдүүлэх материал

HomeНөхөн төлбөрБүрдүүлэх материал

Та даатгалын тохиолдлуудад дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн манайд хандах боломжтой.

Эд хөрөнгийн даатгал
 1. Даатгалын гэрээ
 2. Даатгуулагчийн өргөдөл, бичиг баримтны хуулбар
 3. Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
 4. Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тодорхойлсон акт материал /СӨХ,ОСНААК акт, тодорхойлолт/
 5. Холбогдох эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт /ОБЕГ, УЦУХ, МХЕГ гэх мэт/
 6. Хохирлын үнэлгээний тайлан
 7. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний тайлан
 8. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 9. Зээлийн гэрээ
Гэнэтийн осол
 1. Даатгалын гэрээ эх хувь
 2. Даатгуулагчийн өргөдөл
 3. Эмчлүүлсэн тухай магадлагаа болон эмнэлгийн тодорхойлолт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон амбулаторын хяналтанд байсан бол үргэлжилсэн хугацааг заасан баримт; /Уг баримтанд даатгуулагчийн овог, нэр өвчний онош, эмчлүүлсэн хугацааг тодорхой зааж тамга тэмдэгээр баталгаажуулсан байна/
 4. Шаардлагатай гэж үзвэл эмнэлгийн эмчилгээний зардлын 10 хувийг төлсөн баримт, оношилгоо шинжилгээ хийлгэхээр заасан эмчлэгч эмчийн томилолт бүхий үндсэн баримт, лабораториос үзүүлсэн үйлчилгээний нэр төрөл, он, сар, өдөр тус бүрийн баримт
 5. Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас тахир дутуугын зэрэг тогтоолгосон бол эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэр, тахир дутуугын дэвтэр
  • Зураг /фото, рентген, томографф/
  • Эмнэлэгийн хуудас /лист/
Гадаадад зорчигчдын иж бүрэн даатгал
 1. Даатгалын гэрээ, гадаадад паспорт, өргөдөл
 2. Эмчлэгч эмч/Эмнэлгийн дүгнэлт (эх хувь)
 3. Лаборатори болон дүрс оношилгооны хариу
 4. Төлбөрийн дэлгэрэнгүй задаргаа (эх хувь)
 5. Төлбөрийн баримт
 6. Шаардлагатай тохиолдолд эмийн жорын хуудас (эх хувь)
 7. Нислэгийн гэрчилгээ/тодорхойлолт (зөөн тээвэрлэх тохиолдолд)
 8. Шаардлагатай бол нэмэлт материал

Даатгалын тохиолдол болсон үед Даатгуулагч дэлхийн бүх улс оронд өөрийн сүлжээ бүхий мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэгч компани болох MAPFRE ASISTENCIA-ийн 86-21-22308766 утсанд нэн даруй мэдэгдэнэ. Ингэснээр Даатгуулагч 24 цагийн турш үнэ төлбөргүй зөвөлгөө авах боломжтой.

 1. Даатгалын гэрээ эх хувь
 2. Даатгуулагчийн өргөдөл
 3. Гадаад паспортын хуулбар
 4. Эмнэлэг эмчилгээний үйлчилгээ авсан төлбөрийн баримт, эмчилгээний зардлыг нэхэмжилсэн албан ёсны эх баримт
 5. Даатгуулагчийн өвчин эмгэгийн талаархи эмчийн тодорхойлолт, өвчтний түүх, оношлогоо, шинжилгээ, лабораторийн баримтын эх хувь, даатгуулагчид үзүүлсэн эмчилгээ үйлчилгээний баримт; /Эмнэлгийн албан ёсны хаяг, утас, тамга тэмдэг, гарын үсгээр баталгаажсан байх/
 6. Тухайн өвчинтэй холбоотой эмчлэгч эмчийн бичсэн ба эмийн сангийн тамга бүхий эмийн жорын үндсэн баримт, түүний дагуу худалдан авсан эмийн үнийн жагсаалт
 7. Даатгуулагч нас барсан тохиолдолд нас барсан шалтгааныг тодорхойлсон тодорхойлолт, цогцсыг эх оронд нь хүргэхэд тээсэн тээврийн байгууллагын баримт
 8. Иж бүрэн даатгалын хувьд нэмэлт зардал гарсныг нотлох баримтууд эх хувиараа
 9. Онгоц хоцорсон тохиолдолд хоцорсныг батлах тухайн байгууллагын тодорхойлолт
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 1. Замын цагдаа /102/-д дуудлага өгөх
 2. Даатгалын тохиолдол болсон үед осол болсон газар дээрээсээ хөдлөлгүй 1800-1990 утасаар Монгол Даатгал компанийн “Шуурхай алба”-ыг дуудан үзлэг хийлгүүлэх
 3. Даатгалын баталгааны эх хувь
 4. ЗЦГ болон дүүрэг, орон нутгуудийн ЗЦТасгийн албан ёсны тодорхойлолт, ослын акт
 5. Холбогдох жолооч нарын жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбарууд
 6. Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот
 7. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний тайлан
 8. Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн МДДНТ-2 өргөдлийн маягт; /маягтыг цахим хуудсанд татаж авдаг байдлаар оруулж өгөх/
 9. Даатгалын тохиолдолын улмаас хүний эрүүл мэндэд хохирол учирсан бол шүүх эмнэлгийн дүгнэлт, эмнэлэгийн үйлчилгээ авсан баримт, эмчийн бичиж өгсөн эмчилгээний зааварын дагуу худалдан авсан эм, тарианы төлбөр төлсөн баримт.
Электрон тоног төхөөрөмжийн даатгал
 1. Даатгалын баталгааны эх хувь
 2. ЗЦГ болон дүүрэг, орон нутгуудийн ЗЦТасгийн албан ёсны тодорхойлолт, ослын акт
 3. Холбогдох жолооч нарын жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбарууд
 4. Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан тоот
 5. Хохирол нэхэмжлэгч тус бүрийн СЗХ-оос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний акт, материал
 6. Зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн МДДНТ-2 өргөдлийн маягт; /маягтыг цахим хуудаснаас татан авдаг байх/
 7. Даатгалгүй этгээдийн буруугаас даатгуулагчид хохирол учруулсан тохиолдолд хохирол барагдуулах хэлцэл хийн, Нотариатаар баталгаажуулсан МДДНТ-7 маягт; /маягтыг Монгол Даатгал компаниас авах/
 8. Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
 9. Шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох байгууллагуудын албан ёсны дүгнэлт, тодорхойлолт гаргуулах