mn en kr

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ҮЗҮҮЛЭЛТ2016 оны санхүүгийн тайлан

Мөр
ҮЗҮҮЛЭЛТ
Мөнгөн дүн
1
Даатгалын хураамжийн орлого
24 724 793 328.15
2
Буцаасан даатгалын хураамж
-355 854 462.24
3
Давхар даатгалын хураамжийн зардал
-10 195 091 677.81
4
Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого
14 173 847 188.10
5
Орлогод тооцсон хураамж
13 487 900 445.53
6
Нийт нөхөн төлбөрийн зардал
6 703 504 579.01
7
Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн
3 106 189 946.41
8
Даатгалын орлого дүн
10 686 476 429.81
9
Үйл ажиллагааны зардлын дүн
10 113 702 822.72
10
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)
572 773 607.09
11
Орлогын татварын зардал
326 170 547.02
12
Татварын дараах ашиг (алдагдал)
246 603 060.07


2016 оны САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН


Мөр
Балансын зүйл
ҮЛДЭГДЭЛ
A
Б
1-р сарын 1
12-р сарын 31
1
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
19 435 693 789.26
22 231 134 123.66
2
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
8 451 889 339.96
8 143 528 746.6

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
27 887 583 129.22
30 374 662 870.26
3
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн
1 659 362 060.83
2 824 731 642.22
4
Нөөц сангийн дүн
16 132 955 233.76
17 972 034 668.34
5
Өр төлбөрийн нийт дүн
17 792 317 294.59
20 796 766 310.56
6
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн
10 095 265 834.63
9 577 896 559.70
7
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН
27 887 583 129.22
30 374 662 870.26


      2014 ОНЫ УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

 • Баланс
  4 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  22 922 292 988,69
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  9 771 887 053,58
  Нийт хөрөнгө
  32 694 180 042,27
     БХӨТ
   4 656 278 466,65
     УХӨТ
                   -  
     Нөөц сан
  19 582 359 099,84
  Өр төлбөрийн дүн
   24 238 637 566,49
     ЭЗӨ
  9 283 249 614,47
     Хуримтлагдсан ашиг
  - 827 707 138,69
        Тайлант үе
  - 1 244 787 296,15
        Өмнөх үе
   417 080 157,46
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
  32 694 180 042,27
  Орлогын тайлан
   
  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
   29 307 607 045,34
               Давхар даатгалын хураамж
   10 582 864 446,24
               Буцаасан даатгалын хураамж
  880 843 771,33
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
  17 843 898 827,77
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
    858 569 160,28
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                   -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж
   18 702 467 988,05
  Нийт нөхөн төлбөр
  9 306 552 972,06
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн     
  2 579 636 275,43
  Даатгалын орлого дүн 
  9 805 911 468,32
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн
  10 853 051 861,97
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)   
  - 1 047 140 393,65
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
  - 7 401 267,43
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)    
  - 1 054 541 661,08
  Орлогын татварын зардал
  190 245 635,07
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)   
  - 1 244 787 296,15

      2015 ОНЫ УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

 • Баланс
  4 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  17 732 049 176,50
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  10 155 533 952,72
  Нийт хөрөнгө
  27 887 583 129,22
     БХӨТ
  1 659 362 060,83
     УХӨТ
                   -  
     Нөөц сан
  16 132 955 233,76
  Өр төлбөрийн дүн
  17 792 317 294,59
     ЭЗӨ
    9 283 249 614,47
     Хуримтлагдсан ашиг
      812 016 220,16
        Тайлант үе
  1 639 723 358,85
        Өмнөх үе
  - 827 707 138,69
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
  27 887 583 129,22
  Орлогын тайлан
   
  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
   24 689 090 464,62
               Давхар даатгалын хураамж
  11 311 706 301,30
               Буцаасан даатгалын хураамж
       467 260 807,64
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого         
   12 910 123 355,68
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
   3 609 038 125,98
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                              -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                         
  16 519 161 481,66
  Нийт нөхөн төлбөр
  8 090 807 762,22
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                       
    2 732 171 813,52
  Даатгалын орлого дүн                                                       
   11 000 891 273,07
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
  10 039 089 927,34
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                    
     961 801 345,73
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн    
        945 768 201,74
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
     1 907 569 547,47
  Орлогын татварын зардал
      267 846 188,62
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
  1 639 723 358,85

      2016 ОНЫ УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

 • Баланс
  4 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  22 231 134 123,66
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  8 143 528 746,60
  Нийт хөрөнгө
  30 374 662 870,26
     БХӨТ
   2 824 731 642,22
     УХӨТ
   -  
     Нөөц сан
  17 972 034 668,34
  Өр төлбөрийн дүн
  20 796 766 310,56
  ЭЗӨ
   9 283 249 614,47
  Хуримтлагдсан ашиг
  294 646 945,23
     Тайлант үе
  246 603 060,07
     Өмнөх үе
  48 043 885,16
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
   30 374 662 870,26
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
  24 724 793 328,15
               Давхар даатгалын хураамж
  10 195 091 677,81
               Буцаасан даатгалын хураамж
  355 854 462,24
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
  14 173 847 188,10
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
  1 828 534 867,86
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
  - 1 142 588 125,29
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                          
  13 487 900 445,53
  Нийт нөхөн төлбөр
  6 703 504 579,01
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                        
  2 166 380 927,11
  Даатгалын орлого дүн                                                        
  10 444 812 802,81
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
  -10 095 740 106,66
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                   
  -  349 072 696,15
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
   921 846 303,24
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
  572 773 607,09
  Орлогын татварын зардал
  326 170 547,02
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
  246 603 060,07

      2017 ОНЫ УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

 • Баланс
  2 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  29 467 109 315,92
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  7 988 578 669,23
  Нийт хөрөнгө
  37 455 687 985,15
     БХӨТ
  5 854 465 922,60
     УХӨТ
  -  
     Нөөц сан
  21 821 212 945,73
  Өр төлбөрийн дүн
   27 675 678 868,33
  ЭЗӨ
   9 283 249 614,47
  Хуримтлагдсан ашиг
  496 759 502,35
     Тайлант үе
   202 112 557,12
     Өмнөх үе
  294 646 945,23
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
        37 455 687 985,15
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
  15 472 527 448,94
               Давхар даатгалын хураамж
    5 433 935 699,80
               Буцаасан даатгалын хураамж
  223 016 364,93
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
  9 815 575 384,21
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
  3 821 217 908,57
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
  -1 930 583 209,76
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                          
   7 924 940 685,40
  Нийт нөхөн төлбөр
     3 224 419 143,57
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                        
    911 761 156,45
  Даатгалын орлого дүн                                                        
  6 126 231 304,14
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
  -5 531 109 290,71
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                   
  595 122 013,43
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
  -321 329 808,83
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
   273 792 204,60
  Орлогын татварын зардал
   71 679 647,48
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
  202 112 557,12


    Төлбөрийн чадварын үзүүлэлт

Төлбөрийн чадварын зохистой харьцаа 6=(4-5)/1>100%136.45%121.83%  Санхүүгийн үзүүлэлт   Нөхөн төлбөр төлөлт

  Хөрөнгийн өсөлт

 нөөц САН


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ