Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн зээлийн эрсдэлийн даатгал

Даатгалын зүйл

Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн зээл.

Даатгалын эрсдэл

Зах зээлийн эрсдэл.

Даатгалын үнэлгээ

Орон сууцыг худалдан авах үнийн дүнгийн 20%;

Даатгалын хураамж

Даатгалын хураамж үнэлгээний 2.7% байна.

Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал

 1. Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан бичиг;
 2. Даатгалын гэрээ, баталгаа;
 3. Зээлдэгчийн талаарх тодорхойлолт (зээл тасалдуулсан шалтгааныг дурдана);
 4. Зээлийн гэрээ;
 5. Зээлийн үлдэгдлийг тодорхойлсон хуулга;
 6. Орон сууцыг худалдан борлуулсан талаарх баримт;
 7. Зээлдэгчтэй холбоотой баримт материал;
 8. Шаардах эрх шилжүүлсэн албан бичиг;

Нөхөн төлбөр олгох нөхцөл

 1. Даатгалын хураамжийг бүрэн төлсөн нөхцөлд: Зөрүү дүнгээр (Зөрүү дүн=Зээлийн үлдэгдэл төлбөр-Орон сууцыг борлуулсан үнэ) олгоно;
 2. Даатгалын хураамжийг бүрэн төлөөгүй нөхцөлд: Хувь тэнцүүлсэн зөрүү дүнгээр (Хувь тэнцүүлсэн зөрүү дүн=Төлөгдсөн хураамж/Нийт хураамж*Зөрүү дүн) олгоно;
 3. Даатгагчаас олгох нөхөн төлбөр нь даатгалын үнэлгээнээс хэтэрч үл болно.

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл

 1. Даатгуулагч зээлийн болон даатгалын гэрээний үүргээ санаатайгаар зөрчсөн бол;
 2. Даатгуулагч буруутай этгээдээр хохирлыг нөхөн төлүүлсэн бол;
 3. Аливаа төрлийн хүү, алданги;
 4. Даатгуулагч зээлдүүлэгчид худал мэдээлсэн, хууран мэхлэх үйлдэл гарган зээл авсан, даатгагдсан бол;
 5. Даатгалын гэрээ байгуулахаас өмнө үүссэн аливаа дансны авлага;
 6. Даатгуулагч Монгол Улсын Засгийн Газрын шийдвэр тогтоолын улмаас үүдэн зээлийн гэрээний үүргээ биелүүлж чадахгүй бол;
 7. Даатгуулагч амиа хорлосон;
 8. Даатгуулагч согтууруулах ундаа, мансууруулах зүйл, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл зэрэг зүйл хэрэглэснээс үүдсэн аливаа хохирол;
 9. Даатгуулагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд тусгасан баримт материалуулыг даатгалын тохиолдол бий болсоноос хойш хуанлийн 30 хоногийн дотор хүлээлгэн өгөөгүй бол