Даатгуулагчийн борлуулалтын үйл ажиллагааны дүнд олж авах ёстой дансны авлага гэрээт хугацаанаасаа хэтэрсэн үед даатгуулагчийн хохирлыг барагдуулж, хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилго бүхий даатгал юм.

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • 1 жилээс доош хугацаагаар бараа бүтээгдэхүүнийг зээлээр борлуулахад үүсэх дансны авлагын хэтрэлт

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Төлбөрийн тасалдал /авлага барагдуулах хугацаанд төлөгдөөгүй дансны авлага/

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Даатгуулагчийн мэдээлэл
 • Даатгалын зүйлийн байршил, хаяг
 • Дансны авлагыг тодорхойлох гэрээт борлуулагч тус бүрээр гаргасан дэлгэрэнгүй бүртгэл
 • Тусгайлан асуулгын хуудас

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Хураамжийн хэмжээг авлага барагдуулах хугацаанаас хамааруулан тогтооно.

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл /албан бичиг/
 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Тасалдсан төлбөрийн шалтгаан, хэмжээг тодорхойлж, гэрээт борлуулагч тус бүрээр гаргасан акт, дүгнэлт
 • Гэрээт борлуулагчтай холбоотой баримт материал
 • Бусад холбогдох шаардлагатай материал, дүгнэлт, тодорхойлолт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn

ДААТГАЛЫН ЗӨВЛӨХТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Бид харилцагч байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, онцлогт тохируулсан эрсдэлийн хамгаалалтыг тусгайлан боловсруулж үйлчилгээний саналыг тавьдаг. Та энэ хэсэгт өөрийн мэдээллийг үлдээснээр даатгалын зөвлөхтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.