Даатгуулагчийн даатгалтай эд хөрөнгөд учирсан аливаа хохирлын улмаас бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдах үед учирсан орлогын алдагдал, эсвэл зардлыг нөхөн төлнө.

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Даатгуулагчийн даатгалтай хөрөнгөд учирсан хохирлоос үүдэн түүний бизнесийн үйл ажиллагаа нь тасалдсаны улмаас алдсан орлого
 • Бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээн хэвийн болгохтой холбогдон гарсан нэмэлт зардал

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Бүх төрлийн гал болон дэлбэрэлтийн
 • Бүх төрлийн байгалийн

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Даатгуулагчийн мэдээлэл /Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гэх мэт/
 • Даатгагдсан хөрөнгийн даатгалын мэдээлэл болон бусад шаардлагатай материал

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Даатгалтай хөрөнгийн төрөл, үнэлгээ, даатгуулагчийн бизнесийн онцлог, бизнесийн тасалдлын хугацаа болон даатгалын эрсдэлийн түвшингээс хамааран даатгалын хураамжийг тогтооно.

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл
 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Хохирлын үнэлгээний акт
 • Бусад шаардлагатай материал

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn

ДААТГАЛЫН ЗӨВЛӨХТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Бид харилцагч байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, онцлогт тохируулсан эрсдэлийн хамгаалалтыг тусгайлан боловсруулж үйлчилгээний саналыг тавьдаг. Та энэ хэсэгт өөрийн мэдээллийг үлдээснээр даатгалын зөвлөхтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.