mn en kr

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ҮЗҮҮЛЭЛТ2016 оны санхүүгийн тайлан

Мөр
ҮЗҮҮЛЭЛТ
Мөнгөн дүн
1
Даатгалын хураамжийн орлого
24 724 793 328.15
2
Буцаасан даатгалын хураамж
-355 854 462.24
3
Давхар даатгалын хураамжийн зардал
-10 195 091 677.81
4
Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого
14 173 847 188.10
5
Орлогод тооцсон хураамж
13 487 900 445.53
6
Нийт нөхөн төлбөрийн зардал
6 703 504 579.01
7
Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн
3 106 189 946.41
8
Даатгалын орлого дүн
10 686 476 429.81
9
Үйл ажиллагааны зардлын дүн
10 113 702 822.72
10
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)
572 773 607.09
11
Орлогын татварын зардал
326 170 547.02
12
Татварын дараах ашиг (алдагдал)
246 603 060.07


2016 оны САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН


Мөр
Балансын зүйл
ҮЛДЭГДЭЛ
A
Б
1-р сарын 1
12-р сарын 31
1
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн
19 435 693 789.26
22 231 134 123.66
2
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн
8 451 889 339.96
8 143 528 746.6

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
27 887 583 129.22
30 374 662 870.26
3
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн
1 659 362 060.83
2 824 731 642.22
4
Нөөц сангийн дүн
16 132 955 233.76
17 972 034 668.34
5
Өр төлбөрийн нийт дүн
17 792 317 294.59
20 796 766 310.56
6
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн
10 095 265 834.63
9 577 896 559.70
7
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН
27 887 583 129.22
30 374 662 870.26


      2014년의 분기 보고서

 • Баланс
  4 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  22 922 292 988,69
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  9 771 887 053,58
  Нийт хөрөнгө
  32 694 180 042,27
     БХӨТ
   4 656 278 466,65
     УХӨТ
                   -  
     Нөөц сан
  19 582 359 099,84
  Өр төлбөрийн дүн
   24 238 637 566,49
     ЭЗӨ
  9 283 249 614,47
     Хуримтлагдсан ашиг
  - 827 707 138,69
        Тайлант үе
  - 1 244 787 296,15
        Өмнөх үе
   417 080 157,46
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
  32 694 180 042,27
  Орлогын тайлан
   
  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
   29 307 607 045,34
               Давхар даатгалын хураамж
   10 582 864 446,24
               Буцаасан даатгалын хураамж
  880 843 771,33
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
  17 843 898 827,77
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
    858 569 160,28
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                   -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж
   18 702 467 988,05
  Нийт нөхөн төлбөр
  9 306 552 972,06
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн     
  2 579 636 275,43
  Даатгалын орлого дүн
  9 805 911 468,32
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн
  10 853 051 861,97
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)  
  - 1 047 140 393,65
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
  - 7 401 267,43
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)    
  - 1 054 541 661,08
  Орлогын татварын зардал
  190 245 635,07
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)  
  - 1 244 787 296,15
 • Баланс
  3 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  18 160 191 472,15
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  5 898 660 301,46
  Нийт хөрөнгө
  24 058 851 773,61
     БХӨТ
      891 904 711,20
     УХӨТ
              -  
     Нөөц сан
  18 920 534 303,93
  Өр төлбөрийн дүн
   19 812 439 015,13
     ЭЗӨ
  4 725 869 741,72
     Хуримтлагдсан ашиг
  -  479 456 983,24
        Тайлант үе
  - 896 537 140,70
        Өмнөх үе
   417 080 157,46
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
   24 058 851 773,61
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
  21 176 989 034,78
               Давхар даатгалын хураамж
   7 597 192 531,99
               Буцаасан даатгалын хураамж
     173 583 543,50
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
   13 406 212 959,29
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
   813 665 102,32
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                 -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж
  14 219 878 061,61
  Нийт нөхөн төлбөр
  7 290 446 651,17
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн     
   1 517 034 938,78
  Даатгалын орлого дүн
  6 983 555 380,00
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн
   7 722 815 446,67
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)  
  - 739 260 066,67
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
  -16 116 220,98
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)    
  - 755 376 287,65
  Орлогын татварын зардал
    141 160 853,05
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)  
  - 896 537 140,70
 • Баланс
  2 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  18 991 973 668,97
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  5 939 457 863,74
  Нийт хөрөнгө
  24 931 431 532,71
     БХӨТ
    1 199 529 840,78
     УХӨТ
                                  -  
     Нөөц сан
  18 602 795 660,84
  Өр төлбөрийн дүн
         19 802 325 501,62
     ЭЗӨ
           4 725 869 741,72
     Хуримтлагдсан ашиг
              403 236 289,37
        Тайлант үе
  -  13 843 868,09
        Өмнөх үе
              417 080 157,46
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
         24 931 431 532,71
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
         15 244 076 973,73
               Давхар даатгалын хураамж
           6 057 826 853,12
               Буцаасан даатгалын хураамж
                98 451 592,03
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
      9 087 798 528,58
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
              464 265 739,99
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                      -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж
           9 552 064 268,57
  Нийт нөхөн төлбөр
           4 737 900 989,98
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн     
           1 007 584 840,26
  Даатгалын орлого дүн
           5 025 975 155,05
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн
           4 914 129 462,60
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)  
    111 845 692,45
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
  - 31 953 925,49
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)    
    79 891 766,96
  Орлогын татварын зардал
     93 735 635,05
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)  
  - 13 843 868,09
 • Баланс
   1 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  17 672 512 278,56
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
           5 969 241 590,82
  Нийт хөрөнгө
         23 641 753 869,38
     БХӨТ
           1 099 332 017,77
     УХӨТ
                                   -  
     Нөөц сан
         17 594 310 200,20
  Өр төлбөрийн дүн
         18 693 642 217,97
     ЭЗӨ
           4 725 869 741,72
     Хуримтлагдсан ашиг
              222 241 909,69
        Тайлант үе
  - 399 338 247,77
        Өмнөх үе
              621 580 157,46
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
         23 641 753 869,38
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
           6 351 736 265,73
               Давхар даатгалын хураамж
           2 995 843 207,43
               Буцаасан даатгалын хураамж
                61 054 107,37
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
           3 294 838 950,93
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
           1 438 744 753,09
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                                   -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж
           4 733 583 704,02
  Нийт нөхөн төлбөр
           2 829 516 558,17
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн     
              493 409 957,81
  Даатгалын орлого дүн
           1 635 710 587,39
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн
           1 965 299 808,40
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)  
  - 329 589 221,01
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
  - 152 696 462,33
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)    
  -  352 215 412,77
  Орлогын татварын зардал
  47 122 835,00
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)  
  -  399 338 247,77

      2015년의 분기 보고서

 • Баланс
  4 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  17 732 049 176,50
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  10 155 533 952,72
  Нийт хөрөнгө
  27 887 583 129,22
     БХӨТ
  1 659 362 060,83
     УХӨТ
                   -  
     Нөөц сан
  16 132 955 233,76
  Өр төлбөрийн дүн
  17 792 317 294,59
     ЭЗӨ
    9 283 249 614,47
     Хуримтлагдсан ашиг
      812 016 220,16
        Тайлант үе
  1 639 723 358,85
        Өмнөх үе
  - 827 707 138,69
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
  27 887 583 129,22
  Орлогын тайлан
   
  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
   24 689 090 464,62
               Давхар даатгалын хураамж
  11 311 706 301,30
               Буцаасан даатгалын хураамж
       467 260 807,64
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого         
   12 910 123 355,68
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
   3 609 038 125,98
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                              -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                         
  16 519 161 481,66
  Нийт нөхөн төлбөр
  8 090 807 762,22
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                       
    2 732 171 813,52
  Даатгалын орлого дүн                                                       
   11 000 891 273,07
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
  10 039 089 927,34
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                    
     961 801 345,73
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн    
        945 768 201,74
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
     1 907 569 547,47
  Орлогын татварын зардал
      267 846 188,62
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
  1 639 723 358,85
 • Баланс
   3 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  16 002 566 054,26
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  10 592 322 625,00
  Нийт хөрөнгө
  26 594 888 679,26
     БХӨТ
    905 600 284,17
     УХӨТ
                           -  
     Нөөц сан
  16 880 023 015,52
  Өр төлбөрийн дүн
  17 785 623 299,69
     ЭЗӨ
  9 283 249 614,47
     Хуримтлагдсан ашиг
  -  473 984 234,90
        Тайлант үе
  353 722 903,79
        Өмнөх үе
  -   827 707 138,69
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
  26 594 888 679,26
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
  20 403 161 999,56
               Давхар даатгалын хураамж
  9 722 561 478,29
               Буцаасан даатгалын хураамж
   410 333 335,56
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого         
  10 270 267 185,71
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
   1 660 559 491,62
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                         
  11 930 826 677,33
  Нийт нөхөн төлбөр
   6 641 802 697,87
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                       
  1 759 101 264,62
  Даатгалын орлого дүн                                                       
   7 069 458 671,61
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
    6 687 937 474,72
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                    
      381 521 196,89
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн    
      147 506 934,17
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
     529 028 131,06
  Орлогын татварын зардал
     175 305 227,27
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
      353 722 903,79
 • Баланс
  2 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  20 478 462 619,05
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
           9 437 995 557,61
  Нийт хөрөнгө
         29 916 458 176,66
     БХӨТ
           2 195 106 980,99
     УХӨТ
                                   -  
     Нөөц сан
         17 999 616 467,67
  Өр төлбөрийн дүн
      20 194 723 448,66
     ЭЗӨ
           9 283 249 614,47
     Хуримтлагдсан ашиг
              438 485 113,53
        Тайлант үе
    1 266 192 252,22
        Өмнөх үе
  -          827 707 138,69
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
         29 916 458 176,66
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
         14 026 723 737,26
               Давхар даатгалын хураамж
           5 637 797 705,72
               Буцаасан даатгалын хураамж
             87 969 022,02
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого         
       8 300 957 009,52
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
              879 168 683,72
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                       -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                         
           9 180 125 693,24
  Нийт нөхөн төлбөр
           5 403 635 990,98
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                       
           1 197 440 013,95
  Даатгалын орлого дүн                                                       
           5 677 503 664,67
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
           4 403 148 034,07
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                    
           1 274 355 630,60
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн    
           125 292 875,85
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
           1 399 648 506,45
  Орлогын татварын зардал
              133 456 254,23
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
           1 266 192 252,22
 • Баланс
   1 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
         19 156 390 522,87
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
           9 653 486 072,10
  Нийт хөрөнгө
         28 809 876 594,97
     БХӨТ
           2 546 279 008,54
     УХӨТ
                                   -  
     Нөөц сан
         17 666 062 869,87
  Өр төлбөрийн дүн
         20 212 341 878,41
     ЭЗӨ
           9 283 249 614,47
     Хуримтлагдсан ашиг
  -          685 714 897,91
        Тайлант үе
       141 992 240,78
        Өмнөх үе
  -          827 707 138,69
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
         28 809 876 594,97
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
       6 933 515 601,66
               Давхар даатгалын хураамж
           3 797 004 966,28
               Буцаасан даатгалын хураамж
                32 619 289,22
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого         
           3 103 891 346,16
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
           1 361 206 361,50
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
                        -  
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                         
           4 465 097 707,66
  Нийт нөхөн төлбөр
           3 480 290 977,82
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                       
              549 745 093,83
  Даатгалын орлого дүн                                                       
           2 089 641 692,14
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
           2 074 933 858,23
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                    
                14 707 833,91
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн    
              174 874 828,71
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
              189 582 662,62
  Орлогын татварын зардал
                47 590 421,84
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
              141 992 240,78

      2016년의 분기 보고서

 • Баланс
  4 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  22 231 134 123,66
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  8 143 528 746,60
  Нийт хөрөнгө
  30 374 662 870,26
     БХӨТ
   2 824 731 642,22
     УХӨТ
   -  
     Нөөц сан
  17 972 034 668,34
  Өр төлбөрийн дүн
  20 796 766 310,56
  ЭЗӨ
   9 283 249 614,47
  Хуримтлагдсан ашиг
  294 646 945,23
     Тайлант үе
  246 603 060,07
     Өмнөх үе
  48 043 885,16
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
   30 374 662 870,26
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
  24 724 793 328,15
               Давхар даатгалын хураамж
  10 195 091 677,81
               Буцаасан даатгалын хураамж
  355 854 462,24
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
  14 173 847 188,10
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
  1 828 534 867,86
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
  - 1 142 588 125,29
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                          
  13 487 900 445,53
  Нийт нөхөн төлбөр
  6 703 504 579,01
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                        
  2 166 380 927,11
  Даатгалын орлого дүн                                                        
  10 444 812 802,81
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
  -10 095 740 106,66
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                   
  -  349 072 696,15
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
   921 846 303,24
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
  572 773 607,09
  Орлогын татварын зардал
  326 170 547,02
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
  246 603 060,07
 • Баланс
  3 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  28 723 175 394,17
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
   8 247 305 191,16
  Нийт хөрөнгө
   36 970 480 585,33
     БХӨТ
   2 636 072 913,31
     УХӨТ
  -  
     Нөөц сан
   21 046 511 635,18
  Өр төлбөрийн дүн
   23 682 584 548,49
  ЭЗӨ
   9 283 249 614,47
  Хуримтлагдсан ашиг
  4 004 646 422,37
     Тайлант үе
   3 792 630 202,21
     Өмнөх үе
  212 016 220,16
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
   36 970 480 585,33
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
   22 550 103 044,55
               Давхар даатгалын хураамж
  7 639 076 637,72
               Буцаасан даатгалын хураамж
   266 411 048,45
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
  14 644 615 358,38
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
   5 296 951 608,09
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
  -3 624 662 118,49
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                          
  12 972 325 868,78
  Нийт нөхөн төлбөр
  4 346 678 427,71
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                        
  1 280 597 636,71
  Даатгалын орлого дүн                                                        
    2 791 385 631,58
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
  - 6 533 173 619,73
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                   
   3 741 787 988,15
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
  470 921 071,39
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
   4 212 709 059,54
  Орлогын татварын зардал
  420 078 857,33
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
   3 792 630 202,21
 • Баланс
  2 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  23 816 991 834,00
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
  8 343 381 192,90
  Нийт хөрөнгө
  32 160 373 026,90
     БХӨТ
  1 878 469 734,37
     УХӨТ
  -  
     Нөөц сан
  19 346 253 719,04
  Өр төлбөрийн дүн
   21 224 723 453,41
  ЭЗӨ
   9 283 249 614,47
  Хуримтлагдсан ашиг
  1 652 399 959,01
     Тайлант үе
   840 383 738,85
     Өмнөх үе
  812 016 220,16
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
  32 160 373 026,89
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
  12 892 147 037,16
               Давхар даатгалын хураамж
    4 961 284 846,35
               Буцаасан даатгалын хураамж
  128 908 334,92
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
  7 801 953 855,89
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
  3 353 055 849,81
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
  - 3 053 047 381,77
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                          
   7 501 945 387,86
  Нийт нөхөн төлбөр
     2 966 302 477,73
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                        
    922 481 205,31
  Даатгалын орлого дүн                                                        
  3 626 417 371,67
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
  -   4 674 450 954,75
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                   
  1 048 033 583,08
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
  - 108 192 268,20
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
    939 841 314,88
  Орлогын татварын зардал
   99 457 576,03
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
  840 383 738,85
 • Баланс
  1 -р улирал
     Эргэлтийн хөрөнгө
  20 083 694 468,35
     Эргэлтийн бус хөрөнгө
           8 334 682 016,39
  Нийт хөрөнгө
         28 418 376 484,74
     БХӨТ
           1 964 141 718,66
     УХӨТ
  -  
     Нөөц сан
   16 311 985 902,19
  Өр төлбөрийн дүн
         18 276 127 620,85
  ЭЗӨ
   9 283 249 614,47
  Хуримтлагдсан ашиг
  858 999 249,41
     Тайлант үе
                46 983 029,25
     Өмнөх үе
  812 016 220,16
  Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч
  28 418 376 484,74
  Орлогын тайлан

  Даатгалын нийт хураамжийн орлого
           4 630 969 191,32
               Давхар даатгалын хураамж
           1 862 026 092,06
               Буцаасан даатгалын хураамж
                66 281 501,31
  Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого          
           2 702 661 597,95
  Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн өөрчлөлт
  -488 486 680,69
  Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт (+,-)
  1 847 725 249,42
  Нийт орлогод тооцсон хураамж                          
           4 061 900 166,69
  Нийт нөхөн төлбөр
  1 680 066 556,08
  Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн                        
   426 477 648,87
  Даатгалын орлого дүн                                                        
           2 086 088 440,99
  Үйл ажиллагааны зардлын дүн                                        
  -  2 113 441 175,67
  Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)                   
                27 352 734,68
  Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн
                66 004 382,15
  Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)                 
                93 357 116,83
  Орлогын татварын зардал
    46 374 087,58
  Татварын дараах ашиг (алдагдал)                               
                46 983 029,25


    Төлбөрийн чадварын үзүүлэлт

Төлбөрийн чадварын зохистой харьцаа 6=(4-5)/1>100%136.45%121.83%  Санхүүгийн үзүүлэлт   Нөхөн төлбөр төлөлт

  Хөрөнгийн өсөлт

 нөөц САН


선택 할 것은 여기 써 주세요